ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

dodano: 2024-06-10

Zarząd Banku Spółdzielczego w Raszkowie - zgodnie z§ 15 ust. 6 Statutu Banku – zwołuje na dzień 27 czerwca 2024 r. na godzinę 10.00

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

które odbędzie się w Restauracji „ Raszkowianka” w Raszkowie przy ulicy Kaliskiej 1

z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.

2.Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

3.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

4.Uchwalenie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Raszkowie.

5.Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.

6.Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej

7.Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

8.Przedstawienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2023.

9.Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Raszkowie w roku 2023 wraz z oceną Polityki ładu korporacyjnego i Polityki wynagradzania.

10.Stwierdzenie przez Komisję Mandatowo – Skrutacyjną prawomocności obrad.

11.Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.

12.Przegląd i ocena stosowania „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Raszkowie”.

13.Wybór Delegata na Zjazd Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych

14.Podjęcie uchwał w sprawach :

–zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r. wraz z oceną Polityki

ładu korporacyjnego i Polityki wynagradzania,

–zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023,

–zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2023 r.,

–udzielenia członkom Zarządu absolutorium,

–podziału nadwyżki bilansowej,

–oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągnąć,

15. Wolne głosy i wnioski.

16. Zakończenie obrad.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 89 Prawa Spółdzielczego roczne sprawozdanie z działalności łącznie ze sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem biegłego rewidenta oraz protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w siedzibie Zarządu Banku – pokój nr 20, w godzinach 7.30-15.00.

Raszków, dnia 10.06.2024 r.

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO w RASZKOWIE


wykonanie: Intelis Media | Bezpieczeństwo |Polityka Cookies
© 2024 Bank Spółdzielczy w Raszkowie