ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

dodano: 2022-06-13

ZarządBanku Spółdzielczego w Raszkowie - zgodnie z§ 15 ust. 6 Statutu Banku –

zwołuje na dzień 29 czerwca 2022 r. na godzinę 10.00

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

które odbędzie się w Restauracji „ Raszkowianka” w Raszkowie

przy ulicy Kaliskiej 1

z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.

2.Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

3.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

4.Uchwalenie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Raszkowie.

5.Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.

6.WybórKomisjiMandatowo - Skrutacyjnej iKomisji Wnioskowej

7.Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.

8.Przedstawienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badaniarocznego sprawozdania

finansowego Banku za rok obrotowy 2021.

9. PrzedstawieniesprawozdaniazdziałalnościRady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Raszkowie

w roku 2021 wraz z oceną Polityki ładu korporacyjnego i Polityki wynagradzania.

10. Stwierdzenie przez Komisję Mandatowo – Skrutacyjną prawomocności obrad.

11. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.

12. Przedstawienie zmian do„Statutu Banku Spółdzielczego w Raszkowie” i podjęcie uchwały w sprawie

wprowadzenia zmian.

13.Przedstawienie zmiany do „ Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Raszkowie”.

14. Przegląd „Polityki wynagrodzeń członków organu nadzorującego Banku Spółdzielczego w Raszkowie”

15. Przegląd i ocena stosowania „ Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego

w Raszkowie”.

16. Przedstawienie wniosków z lustracji pełnej Banku.

17. Podjęcie uchwał w sprawach :

–zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 r. wraz z oceną Polityki ładu korporacyjnego

i Polityki wynagradzania,

–zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021,

–zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2021 r.,

–udzielenia członkom Zarządu absolutorium,

–podziału nadwyżki bilansowej,

–oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągnąć,

–zatwierdzenia i przyjęcia „Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Raszkowie”,

–przyjęcia zmian do „ Polityki wynagrodzeń członków organu nadzorującego w Banku Spółdzielczym w Raszkowie”

–zatwierdzenia wniosków polustracyjnych

18. Wolne głosy i wnioski.

19. Zakończenie obrad.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 89 Prawa Spółdzielczego roczne sprawozdanie z działalności łącznie ze sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem biegłego rewidenta oraz protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w siedzibie Zarządu Banku – pokój nr 20, w godzinach 7.30-15.30.

Raszków, dnia 10.06.2022 r.

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO w RASZKOWIE


wykonanie: Intelis Media | Bezpieczeństwo |Polityka Cookies
© 2022 Bank Spółdzielczy w Raszkowie