Rachunek bieżący

Rachunek bieżący służy do gromadzenia przez Posiadacza rachunku środków pieniężnych oraz do przeprowadzenia rozliczeń pieniężnych. Posiadacz rachunku może swobodnie dysponować środkami zgromadzonymi na swoim rachunku. Posiadacz rachunku może ustanowić pełnomocnika (pełnomocników) uprawnionego do dysponowania rachunkiem w zakresie określonym w treści pełnomocnictwa przez posiadacza rachunku.

Posiadacz rachunku może skorzystać z usług elektronicznego instrumentu płatniczego: Home Banking oraz SMS Banking.

Do rachunku Bank wydaje blankiety czekowe, które służą do realizowania wypłat gotówkowych przez Posiadacza rachunku lub pełnomocnika oraz inne osoby wskazane na czeku przez Posiadacza rachunku lub pełnomocnika. Wypłaty gotówkowej na podstawie ustnej dyspozycji wypłaty Bank dokonuje wyłącznie do rąk Posiadacza rachunku lub pełnomocnika, po złożeniu przez niego na wygenerowanym przez Bank dokumencie wypłaty pieczątki firmowej oraz podpisu zgodnych z wzorami złożonymi na Karcie wzorów podpisu.

Do rachunku wydawane są karty płatnicze Visa Business Electron, Visa Business Electron payWave. Wypłaty z bankomatów oznaczonych logo zwolnione są od opłat prowizyjnych. Posiadacz po spełnieniu określonych warunków, może ubiegać się o uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym.

wykonanie: Intelis Media | Bezpieczeństwo |Polityka Cookies
© 2020 Bank Spółdzielczy w Raszkowie