Zasady składania reklamacji/skarg/wnioskówZasady składania reklamacji/skarg/wniosków

W przypadku posiadania zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez bank w zakresie wykonywanych czynności bankowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r, klient ma prawo złożyć reklamację.

[Forma i miejsce złożenia reklamacji]

§ 1

1.Reklamacja może być złożona:
1) osobiście w placówce Banku w formie pisemnej lub ustnej do protokołu;

2)telefonicznie w formie ustnej na nr telefonu: 62/734-33-31

3)listownie w formie pisemnej na adres placówki Banku:

- Centrala – ul. Ostrowska 28, 63-440 Raszków

- Oddział w Ostrowie Wielkopolskim – ul. Wolności 34, 63-400 Ostrów Wlkp.

- Oddział w Przygodzicach – ul. PTR 11, 63-421 Przygodzice

4)z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wysyłając e-mail na adres podany na stronie internetowej Banku tj. sekretariat@bsraszkow.pl.;

5)faksem w formie pisemnej na numery placówek Banku podane na stronie internetowej Banku tj. Centrala nr fax.62/ 737-95-11, O/Ostrów Wlkp. nr fax.62/ 735-51-97, O/Przygodzice nr fax. 62/ 735-24-09.

2.Reklamacje dotyczące kart płatniczych składane przez klientów instytucjonalnych za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnych oraz rolników mogą być składane wyłącznie:

1)osobiście w placówce Banku w formie pisemnej;

2)listownie w formie pisemnej na adres placówki Banku ;

3)faksem w formie pisemnej na numery placówek Banku podane na stronie internetowej Banku ;

4)z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wysyłając e – mail na adres podany na stronie internetowej Banku .

  3.W przypadku reklamacji dotyczących kart płatniczych składanych prze klientów innych niż instytucjonalnych za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnych oraz rolników składane w formie ustnej Bank wezwie klienta do uzupełnienie reklamacji poprzez złożenie podpisu na formularzu.

  4.Reklamacje dotyczące transakcji dokonanych kartami płatniczymi winny być składane na obowiązującym w Banku formularzu, przy czym reklamację dotyczącą każdej transakcji należy złożyć na oddzielnym formularzu.

  5.Adresy Centrali oraz Oddziałów znajdują się na stronie internetowej Banku tj. www.bsraszkow.pl.

[Zakres danych zawartych w reklamacji]

§ 2

1.Treść reklamacji złożonej w formie pisemnej powinna zawierać:

1)imię i nazwisko lub nazwę klienta;

2)adres korespondencyjny;

3)dokładny opis zdarzenia lub przedmiotu zastrzeżeń klienta;

4)oczekiwany przez klienta stan po rozpatrzeniu zastrzeżeń;

5)własnoręczny podpis klienta.

z zastrzeżeniem ust. 2.

2.Reklamacja dotycząca transakcji dokonywanych kartami płatniczymi oprócz danych zawartych w ust. 1 dodatkowo powinna zawierać:

1)imię i nazwisko posiadacza karty/użytkownika karty;

2)numer karty;

3)numer rachunku, do którego wydano kartę;

4)datę transakcji;

5)kwotę transakcji;

6)miejsce dokonania reklamowanej transakcji (nazwę placówki, miasto, państwo).

Formularze reklamacji zawarte są poniżej.

3.W przypadku stwierdzenia przez Bank braku informacji wymaganych
do rozpatrzenia reklamacji, bank zwraca się do klienta o ich uzupełnienie w formie w jakiej klient złożył reklamację.

4.W sytuacji odmowy podania przez klienta wszystkich danych niezbędnych do rozpoczęcia procesu dotyczącego rozpatrzenia reklamacji, bank informuje klienta, że rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe, ze względu na niekompletność oświadczenia klienta.
Niezależnie od powyższego klient jest informowany o rozpatrzeniu reklamacji w terminie wskazanym w § 4 ust. 1.

[Sposób potwierdzenia wpływu reklamacji]

§ 3

Bank potwierdza złożenie reklamacji w formie pisemnej.

[Termin rozpatrzenia reklamacji]

§ 4

  1.Bank odpowiada na reklamację bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od daty wpływu reklamacji do Banku.

  2.W szczególnie skomplikowanych przypadkachtermin, o którym mowa w ust. 1, może ulec wydłużeniu do 60 dni kalendarzowych, a w przypadku klientów instytucjonalnych z wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i rolników, do 90 dni.

  3.Za szczególne skomplikowane przypadki, o których mowa w ust. 2 uznaje się konieczność uzyskania przez Bank dodatkowych informacji od podmiotów trzecich współpracujących z Bankiem niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, m. in.: reklamacje kartowe, sprawy związane z windykacją kredytów, sprawy spadkowe, fraudy, reklamacje składane przez system Ognivo, SWIFT.

  4.W przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie określonym w ust. 1 jednostka rozpatrująca powiadamia o tym klienta w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia wpływu reklamacji wraz z podaniem:

  1)przyczyn opóźnienia w rozpatrywaniu reklamacji wraz z przeprosinami;

  2)okoliczności, które muszą zostać ustalone;

  3)przewidywanego terminu udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację, który nie może być dłuższy niż wskazany w ust. 2.

5.Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 i 2 wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.

6.W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 1, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach, o których mowa w ust. 3 terminu określonego w ust. 2, reklamację uznaje się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta.

7.Zasad opisanych w ust. 6 nie stosuje się do reklamacji złożonych przez klientów instytucjonalnych za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnych i rolników.

[Sposób powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji]

§ 5

1.Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej i wysłana:

1)listem poleconym na adres wskazany w reklamacji przez klienta, z zastrzeżeniem ust. 2;

2)wyłącznie na wniosek klienta z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy, z którego reklamacja została wysłana, chyba że klient poda w reklamacji inny adres mailowy poprzez załączenie skanu odpowiedzi.

2.W odniesieniu do klientów, którzy nie zawarli z bankiem umowy, a złożyli reklamację, odpowiedź wysyłana jest na adres wskazany w reklamacji lub adres mailowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

3.Zasady z ust.2 nie stosuje się do klientów instytucjonalnych za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnych i rolników.

[Informacje dodatkowe]

§ 6

1.Bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

2.W razie sporu z Bankiem Klient może zwrócić się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów.

3.Od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamację klient może:

1)odwołać się do Zarządu Banku, a w przypadku złożenia skargi na działalność Zarządu, do Rady Nadzorczej Banku, poprzez złożenie odwołania w formie i miejscu właściwej dla reklamacji;

2)złożyć zapis na Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego;

3)złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego;

4)skorzystać z instytucji Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich lub

5)wystąpić z powództwem do właściwego miejscowo sądu powszechnego tj. Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim ze wskazaniem Banku Spółdzielczego w Raszkowie jako pozwanego.

4.Zasady opisanej w ust. 3 pkt 4 nie stosuje się do klientów instytucjonalnych za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnych i rolników.

[skargi]

§ 7

1.W przypadku posiadania zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Bank lub wykonywanej działalności nie stanowiących reklamacji klient ma prawo złożyć skargę. Do skarg stosuje się odpowiednio zasady zawarte w § 1 – 6, za wyjątkiem § 4 ust.5

[wniosek]

§ 8

1.Przedmiotem wniosku mogą być sprawy dotyczące poprawy funkcjonowania Banku, lepszego zaspokojenia potrzeb klientów, usprawnienia pracy lub poszerzania oferty Banku.

2.Do wniosków stosuje się odpowiednio zasady zawarte w § 1 – 6, za wyjątkiem § 4 ust. 5.

Bank Spółdzielczy w Raszkowie, w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, wspólnikami spółek cywilnych oraz rolnikami jest Rzecznik Finansowy, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, https://rf.gov.pl/

Bank Spółdzielczy w Raszkowie, w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami jest Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00 – 030 Warszawa, http://www.knf.gov.pl/regulacje/Sad_Polubowny/

wykonanie: Intelis Media | Bezpieczeństwo |Polityka Cookies
© 2018 headTitle